Strategi

Kofoeds Skoles vision, mission og strategi

Strategier 2015-2019

 

Fra institution til storbylandsby

Kofoeds Skole vil derfor i de kommende år udvikle sig til at være en del af en storbys landsby, der i højere grad skal åbne sig og være i samspil med det omkringliggende samfund – øge interaktion og integration. En bevægelse fra institution til storbylandsby.

Kofoeds Skole har en vigtig rolle at spille i et samfund og i en metropol, hvor uligheden vokser og der sker en stigende udstødelse og marginalisering af socialt udsatte grupper.

 

Mod socialøkonomiske butikker

Kofoeds Skole vil udvikle sig i en socialøkonomisk retning, som udvikler socialøkonomiske butikker, som netop kan danne ramme for mødet mellem Kofoeds Skole og omverden.

For Kofoeds Skole er socialøkonomi en naturlig udvikling af den social‐ og beskæftigelsesfaglige metode, en mulighed for at skabe synlighed, skabe rummelige arbejdspladser og værdi for samfundet.  

Kofoeds Skole skal skabe et aktivt og åbent miljø (butikker/mødesteder) i og omkring skolen, og være med til at bringe liv og kulør til kvarteret og på den måde vise, at området er et attraktivt sted – ikke på trods af Kofoeds Skole – men på grund af Kofoeds Skole.   

 

Fra storforbrug til bæredygtighed.  

Kofoeds Skole skal arbejde med en bæredygtig tilgang til alle dele af organisationen. Genbrug, mindre energiforbrug og deleøkonomi vil sættes i fokus. Omlægning af forbrugsmønstre og vaner vil være en del af den pædagogiske indsats. Mindre udslip af CO2 bliver nødvendigt for at nå de mål, der sættes i samfundet. Det er derfor indlysende og nødvendigt med omlægning og ændring af vaner og kulturer på skole.

 

Mission  

Kofoeds Skoles mål er at yde hjælp til selvhjælp til mennesker, der har sociale vanskeligheder. Skolen arbejder med undervisning og uddannelse, optræning og resocialisering, akuthjælp og støtte til personlig udvikling, samt behandling og botræning. Skolen ønsker gennem sin indsats at hjælpe den enkelte elev til at udvikle øgede ressourcer og kompetencer med henblik på at kunne leve et godt socialt og personligt liv som integreret medborger i samfundet.  Dette er udgangspunktet for Kofoeds Skoles arbejde med samfundets vanskeligst stillede grupper af socialt udsatte, herunder personer, som er marginaliserede i bred forstand.   Skolen formidler sine erfaringer og arbejdsmetoder, som kan anvendes i socialt arbejde andre steder. Kofoeds Skole vil være et mangfoldigt tilbud til et mangfoldigt og inkluderende samfund

 

Vision  

Kofoeds Skole ønsker at fastholde og udvikle skolen som et socialt tilbud, hvor mennesker kan komme med en berettiget forventning om at få den hjælp, de har brug for til selv at overvinde sociale vanskeligheder.  

Skolen vil tilbyde en mangesidet og helhedsorienteret indsats efter princippet om hjælp til selvhjælp. Tilbuddene til eleverne skal være fleksible og udviklingsorienterede med udgangspunkt i og fokus på den enkelte elevs individuelle behov, muligheder og ressourcer.  Elevernes ressourcer udvikles og anerkendes gennem involvering i skolens daglige arbejde og udvikling. Eleverne skal opleve, at skolen også er deres, at de bliver inddraget i beslutninger på skolen, og at de, ved at opsøge skolen, opnår indflydelse på deres eget liv.  

Skolens formål og mission søges virkeliggjort og omsat til konkrete aktiviteter under hensyntagen til skiftende tiders sociale behov og aktuelle målgrupper. I de senere år er formålet forstået som en bredt anlagt aktivering og resocialisering med aktiv inddragelse af eleverne.  

Skolen ønsker hermed at yde social hjælp på et pædagogisk grundlag, hvor der i en værksteds‐ og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes motivation og ressourcer for at fremme deres personlige udvikling og dygtiggørelse. Skolens centrale pædagogiske redskaber understøttes af rådgivning og vejledning, terapi, akut hjælp og botræning.

 

Læs mere om Kofoeds Skole i brochuren her

 

Strategi _2_webklar