Tilsynsrapport

Regodkendelse fra Socialtilsyn Hovedstaden

Regodkendelse 2016:

'Socialtilsynets samlede konklusion er, at Kofoeds Skole er et velfungerende tilbud med en høj faglig og etisk standard. Tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange og metoder, der er målrettet tilbuddets formål og målgruppe. Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang, og et pædagogisk grundsyn der tager afsæt i medinddragelse og hjælp til selvhjælp. Dette er fagligt forankret i en individuel relationspædagogisk tilgang tilrettet den enkelte borger og dennes behov og ønsker for udvikling. Samtidig prioriteres sociale aktiviteter og fællesskaber som læringsforum i tilbuddet.

Under det aktuelle tilsynsbesøg var der et særligt fokus på Kvalitetsmodellens tema vedrørende borgernes selvstændighed, sociale kompetencer og relationer. Det er tydeligt for socialtilsynet, at dette aspekt af borgernes liv vægtes højt af medarbejderne. Borgernes selvstændige liv og muligheder for at indgå i relationer og netværk er en del af selve formålet med tilbuddet og tilbuddets aktiviteter og indsatser er rettet imod dette mål.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med afsæt i den relationelle tilgang og metoder som Social Færdighedstræning og Bo-træning, i høj grad styrker borgernes selvstændighed og muligheder for at udvikle de kompetencer, som et selvstændigt liv og deltages i sociale relationer og netværk kræver.
Borgerne som socialtilsynet taler med under tilsynet fortæller samstemmende, at de i høj grad trives i tilbuddet og oplever at de udvikler sig positivt både personligt og socialt.'

 

 

- - -

 

Uddrag fra tidligere tilsyn:

'... Det er opfattelsen, at det generelle pædagogiske arbejde på Kofoeds Skole tager afsæt i konkret og faglig viden omkring udsatte borgere og at den værdi- og ledelsesmæssige dagsorden med fokus på elevernes ønsker og motivation som omdrejningspunkt for den pædagogiske indsats også er tydelig i frontmedarbejdernes daglige udførelse af det pædagogiske arbejde.

Tillige er det vurderingen, at Kofoeds Skoles fysiske rammer på god vis lever op til skolens formulerede formål: at yde hjælp til selvhjælp på et pædagogisk grundlag hvor der i en værksteds- og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes lyst. ...'

 

 

Du hente hele tilsynsrapporten her:

 

Tilsynsrapport Endelig Udgave Kofods Skole 2016-1

 

 

Socialtilsynets respons på høringssvar:

 

Socialtilsynets Respons På Høringssvaret -1